Misia – zmena vnútra, zmena života

Túžime po obrátení a vnútornom uzdravení rómskeho národa. Túžime po zmierení a spolupráci Rómov a Slovákov.
Ak spojíme svoje sily, budú sa na Slovensku diať zmeny, ktoré ovplyvnia celú spoločnosť.

Ako použijeme Vaše dary?

podpora
misionárov

zabezpečenie
chodu organizácie

cestovné
na výjazdy

pomoc
núdznym

Ďalšie spôsoby podpory

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Peter Gomolák

Fundraising a starostlivosť o darcov
+421 948 070 676
peter.gomolak@ucf6.sk